# مصاحبه_خبرگزاری_دانشگاه_پیام_نور_استان_فارس_با_علی