کجایید مدعیان دروغین حقوق بشر؟ ننگ باد بر کسانی که با اسم حقوق بشر، حقوق بشر را زیر

سوال می برند. بدانید ما بر هدف خود استواریم.

انجمن صلح طلبان مدرن فا

Modern FA Connecting Every Nations

/ 1 نظر / 2 بازدید