عشق یعنی.....

 
 عشق یعنی مستی و دیوانگی
 
عشق یعنی با جهان بیگانگی
 
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر
 
عشق یعنی سجده ها با چشم تر
 
عشق یعنی سوختن یا ساختن
 
عشق یعنی زندگی را باختن
 
عشق یعنی شعله به خرمن زدن
 
عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

 

عشق یعنى صبر در هنگام خشم
 عشق یعنى جاى سیلى روى چشم
 عشق یعنى قلب چون آئینه اى
 جاى میخ در به روى سینه اى
 عشق یعنى انتظار منتظر
 سینه اى مجروح از مسمار در
 عشق یعنى گریه هاى حیدرى
 دخترى دنبال نعش مادرى
 عشق یعنى طاعت جان آفرین
 ردخون سینه بر روى زمین

نظر فراموش نشه دوست عزیز!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید